Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 
Aanvaarding van onze voorwaarden 
Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klanten, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere koopvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheden dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene voorwaarden van onze koper. Iedere persoon wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om zich te verbinden tegenover ons.  
Prijs 
Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Zij betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen, kosten, verpakking en taksen niet inbegrepen. De vervoerkosten zijn ten laste van de klant. De goederen zijn gefactureerd volgens de voorwaarden van het tarief die op het moment van de leveringsdatum van kracht zijn.  
Verbintenissen 
Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers en verkopers hebben geen recht om de onderneming te binden. Hun offertes moeten bevestigd worden door de personen die het recht hebben om de onderneming te binden.  
Leveringstermijnen 
De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven en zijn niet noodzakelijk toepasselijk. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen, een verklaarbare vertraging in de levering of een vertraging die minder is dan een maand, mag in geen geval recht geven op een annulering van een bestelling. Geen enkele schadevergoeding mag geëist worden voor welke vertraging ook. De bestellingen met een leveringstermijn langer dan 1 maand worden aanvaard. Ondanks kunnen er zich prijsverhogingen voordoen ons opgelegd door onze leveranciers en omstandigheden buiten onze wil, waardoor de levering onmogelijk wordt of duurder. We kennen ons het recht toe om partiële leveringen te verrichten die evenveel verschillende partiële verkopen instellen.  
Aanvaarding 
Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard. Zij reizen op volledige verantwoordelijkheid van de geadresseerde, zelfs in geval van verkoop of "franco"-levering. Alle mogelijke opmerkingen moeten bij de vervoerder gedaan worden. De koper verbindt zich onze goederen te komen halen of te aanvaarden binnen de 5 dagen, volgende op de datum waarop we hem hebben laten weten dat zij ter zijn beschikking staan.  
Klachten 
Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de factuur of bij gebrek hieraan, van de verzendingsnota. Eens dit termijn verlopen, zal de klacht niet meer in acht worden genomen. Geen enkele terugzending van goederen zal onzerzijds aanvaard worden, zonder voorafgaand akkoord en voor zover zij ons teruggestuurd worden in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking. Het retournummer (RMA) dat door de onderneming toegekend wordt, moet duidelijk op de verpakking vermeld worden. Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na ontvangst. Bij gebrek hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een verlenging noch een schorsing van de betalingstermijn rechtvaardigen.  
Gebrek aan betaling 
Het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit dat het betalingsonvermogen van de koper zou kunnen impliceren heeft voor gevolg het vervallen van de termijn toegestaan voor de betaling, maakt deze betaling onmiddellijk opeisbaar en geven ons het recht de aangegane overeenkomsten te niet te doen, zonder andere formaliteiten dan een aangetekend schrijven en zonder dat dit voor de aankoper aanleiding kan geven tot de minste vergoeding. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkstelling van de geleverde goederen. We behouden de volle eigendom van de geleverde goederen tot op de volledige betaling van de prijs, de belastingen en de bijhorigheden. De koper verbindt er zich toe ons onmiddellijk te verwittigen, en dit op straffe van schadevergoeding van elk beslag welke door een derde zou uitgevoerd worden. De koper laat ons in dit geval toe om in zijn gebouwen te gaan zonder voorafgaand bericht en om beslag te leggen op onze goederen.  
Exclusieve bevoegdheid 
Ieder geschil met betrekking op een huidig contract zal uitsluitend geregeld worden door het recht dat van toepassing is in België. In geval van betwisting om welke reden ook, zijn de enige erkende en door beide partijen aanvaarde jurisdicties, deze van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Bree.